Missie en Visie

header-gezinshuis-de-vlerken-missie-visie-jeugdzorg-opvoeden-hulp-gedragsproblemen.jpg

Wij geloven dat een kind het beste kan opgroeien in de eigen, biologische, gezinssituatie: een veilige en stabiele omgeving.

Zo kan het zichzelf kan ontwikkelen en doorgroeien naar een jong volwassene die zich zelfstandig kan redden in de maatschappij.
Helaas is dit niet voor alle kinderen weggelegd. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen zij niet meer thuis wonen.

Deze kinderen willen wij graag een kans bieden om in een omgeving op te groeien die zoveel mogelijk daar op lijkt. Daarom doen we dit in een gewoon huis, in een gewone straat, in een gewone buurt, met alles wat daarbij hoort.

MISSIE

Wij gaan de “vlerken” waar wij voor mogen zorgen, helpen om zelf vleugels ontwikkelen waarmee ze kunnen uitvliegen en misschien zelfs wel later in hun leven aan anderen een veilige schuilplaats kunnen bieden.

Onze missie is een lange termijninvestering in de maatschappij!

VISIE

Ons gezinshuis moet een veilige haven zijn voor de kinderen die voor korte of langere tijd bij ons komen wonen. We zullen hen zo goed mogelijk helpen om hun soms traumatische ervaringen een plaats te geven en/of hun stoornissen te leren gebruiken als een gezonde kracht, zodat ze later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

We staan niet tegenover de ouders, maar naast elkaar. Wij oordelen niet en hebben begrip voor hun situatie. We voelen ons niet beter en willen zoveel mogelijk met hen samenwerken. Het gehele netwerk wordt zoveel mogelijk betrokken bij de plaatsing. Alle positieve contacten worden ingezet om bij te dragen aan ieders gevoel van veiligheid en acceptatie van de situatie.
Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften. Het kind ervaart wat het is om 2 stabiele opvoeders om zich heen te hebben waar op gerekend kan worden. Wij hanteren de (wellicht wat ouderwetse) drie R-en. Rust, Reinheid en Regelmaat leveren een grote bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Rust is belangrijk; er is al drukte en stress genoeg in het dagelijks leven.
Wij zijn geen verzorgingshuis of hotel! Iedereen functioneert bij ons zoveel mogelijk zelfstandig en helpt naar vermogen mee met de dagelijkse huishoudelijke taken. We willen kinderen niet overvragen, maar zeker ook niet óndervragen. Hierdoor wordt zelfrespect, zelfvertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld.
Zonder gezag heerst er chaos en ontstaat onveiligheid. In de huidige samenleving worden regels vaak gezien als vervelend, betuttelend en om elkaar dwars te zitten. Regels zijn er echter om een veilige, voorspelbare en begrensde omgeving te kunnen creëren. Zonder het leren omgaan met gezag en regels is het onmogelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.
Wij hebben een duidelijke christelijke overtuiging en zijn betrokken bij een lokale kerk, maar wij dringen ons geloof niet op. Het is wel duidelijk zichtbaar in ons doen en laten en we zijn daarop aanspreekbaar. We verwachten dat de aan ons toevertrouwde kinderen en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden, net zoals wij dat andersom doen.

Arenden bouwen een veilig nest op een hoge plek. Zowel moeder- als vader arend broeden, houden het nest schoon en ze zorgen voor aanvoer van vers eten. Als de tijd rijp is duwt de arend zijn jonge kuikens uit het nest zodat ze gedwongen worden om te vliegen. Dat is een stap die vraagt om vertrouwen op het eigen kunnen van het jong. Erg eng voor de ouder, maar als ze deze stap niet nemen zal het jong nooit leren vliegen. Dat kleine duwtje in vertrouwen verandert een leven voorgoed!

VLERK (meervoud: vlerken) 1 (de; v(m)) vleugel van een vogel 2 (de; m,v) ongemanierd iemand ~ Van Dale ~
“Met zijn vlerken beschermt Hij je en onder zijn vleugels kun je veilig schuilen, Zijn trouw beschermt jou” ~ Psalm 91:4 ~

Pin It on Pinterest