Doelgroep en Zorgaanbod

ONS AANBOD

Wij bieden 24uurs-zorg voor kinderen met hechtings- en gedragsstoornissen met een IQ vanaf 70 en een LVG of Jeugd-GGZ indicatie, voor wie het nog mogelijk is om in een gezinsstructuur met twee vaste, professionele opvoeders te wonen.
Ons gezinshuis heeft maximaal 4 beschikbare plaatsen voor kinderen/jeugdigen vanaf 4 jaar. De verhouding tussen perspectief biedende plaatsen en observatieplaatsen kan wisselen.

Een observatieplaats is een tijdelijke plek (3-6 maanden) in een gezinshuis waar gerichte observatie plaatsvindt met als doel een advies te kunnen geven met betrekking tot een passend perspectief/zorgtraject (pleegzorg, gezinshuisplaatsing, instelling, etc.) voor het kind.

ONZE KRACHT

Eén van onze sterke punten is het bieden van structuur en duidelijkheid. Voorspelbaarheid in het dagelijks ritme geeft rust en overzicht en staat daarom bij ons hoog in het vaandel. We hebben ervaren dat kinderen met een stoornis in het autistische spectrum het bij ons goed doen.
Ook kunnen we als het nodig is voldoende afstand bewaren bij kinderen met bepaalde vormen van hechtingsproblematiek. Te dichtbij komen kan verstikkend werken en een professionele mix tussen afstand en nabijheid is essentieel om een band op te bouwen.

ONZE AANPAK

Onze aanpak is consequent en afgestemd op de problematiek van het kind. Wij vinden het belangrijk om goed gedrag te stimuleren en negatief gedrag te bespreken en waar nodig consequenties aan te verbinden zodat een kind leert van zijn gedrag en zich op een positieve manier kan ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt zodat het uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Daarom krijgen de kinderen taken in en om het huis die passen bij de leeftijd en problematiek en waardoor hij op zijn niveau leert om verantwoordelijkheid te dragen.

Met duidelijke afspraken en regels gaan we samen met het kind en het netwerk aan de slag om stabiele en prettige leefsituatie te creëren.

NETWERK

Een belangrijk onderdeel van de behandeling in het gezinshuis is het contact met het netwerk van het kind. Ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s etc. zijn (uiteraard wel op afspraak) welkom in het gezinshuis en contacten en bezoeken worden gestimuleerd voor zover dit veilig is en ten gunste van de ontwikkeling van het kind. Eén en ander wordt uiteraard in overleg gedaan met Jeugdbescherming indien er sprake is van gezagsbeperkende maatregelen in het kader van jeugdbescherming.

BEHANDELCOÖRDINATOR

Voor de behandeling wordt voor elk kind per maand gemiddeld 2-3 uur een behandelcoördinator vanuit De Driestroom ingezet. Wij werken intensief samen met deze behandelcoördinator, die eindverantwoordelijk is voor het individuele behandel- of begeleidingsplan van elk kind.

Voor elk kind wordt een overeenkomst opgesteld, waarin een aantal concrete taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd met de daarbij behorende werkafspraken tussen ons en de behandelcoördinator. De behandeling en begeleiding richt zich op het creëren van een betere uitgangssituatie voor het kind.

PLAATSINGSPROCEDURE

Bij elke aanvraag wordt uiteraard zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van het gezin op dat moment.
Indien er overeenstemming is bereikt over een plaatsing worden er samen met de behandelcoördinator zo duidelijk mogelijke afspraken gemaakt en doelen gesteld. Deze worden ook in het hulpverleningsplan opgenomen.

Een plaatsing begint met een periode van stabilisatie/observatie (ong. 3 maanden). Daarna wordt er geëvalueerd en indien nodig de doelen worden bijgesteld. Daarna streven we er naar om minimaal 2 keer per jaar een behandelbespreking met alle betrokkenen te organiseren. Aan de hand van een voortgangsrapportage zal de ontwikkeling en het perspectief van het kind besproken worden.

Middels periodieke rapportages worden de gezaghebbenden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

DAGBESTEDING

Dagbesteding zal voor een groot deel bestaan uit het volgen van de lessen op school. Voor zover het past in de planning van de bezoekregelingen, therapie, etc., is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan (sport)activiteiten in de buurt. Ook hier geldt dat het voor een kind dan wel mogelijk moet zijn om zelfstandig deze (soms ingewikkelde) sociale situatie op bv. een sportvereniging aan te kunnen.
We zullen ook regelmatig activiteiten ondernemen met de kinderen, soms met z’n allen, maar soms ook individueel, net zoals dat in een “gewoon” gezin gaat.

CONTRA-INDICATIES

Wij zijn een zo gewoon mogelijk gezin in een gewone woonwijk. Dit heeft als consequentie dat er een aantal stoornissen zijn die daar niet in passen. Denk bijvoorbeeld aan seksueel overschrijdend gedrag, loverboy problematiek, ernstig agressieve gedragsstoornissen, etc.
Voor de veiligheid van ons gezin, onszelf en onze omgeving zal er in die gevallen een alternatief moeten worden gezocht.

Pin It on Pinterest