Veelgestelde vragen

In ontwikkeling; suggesties? mail naar info@devlerken.nl
Zie ik mijn kind nog als het in jullie gezin gaat wonen?

Wat ons betreft: Absoluut!
Afhankelijk van de situatie wordt uw bezoekregeling in overleg met Jeugdbescherming vastgelegd. Anders kunnen wij zelf samen met u afspraken maken over de bezoeken en andere contactmomenten.

Het is heel erg belangrijk dat er een gezond contact blijft bestaan tussen u en uw kind. Natuurlijk maken we daar wel duidelijke afspraken over, want het contact met u moet wel opbouwend zijn voor uw kind. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor bezoeken, maar ook voor contact via e-mail, telefoon en sociale media.

Wij vinden het heel erg belangrijk om zoveel mogelijk met u samen te werken. Uw kind voelt haarfijn aan of u het wel of niet eens bent met de situatie!
Als uw kind merkt dat u het goed vindt dat hij of zij bij ons woont, is de kans op een succesvolle periode veel groter en went uw kind veel sneller aan zijn of haar nieuwe plek!
Als uw kind merkt dat u niet wilt dat hij of zij bij ons woont, dan is er zelfs een grote kans dat de plaatsing soms helemaal mislukt.

Soms kan ervoor gekozen worden om een “pauze” in te lassen aan het begin van de plaatsing, om uw kind in alle rust te laten wennen aan de nieuwe situatie. Ook hierover maken we met u natuurlijk duidelijke afspraken.

Lees meer op de pagina Voor ouders hoe wij met u willen samenwerken!

Mag ik op de verjaardag van mijn kind komen?

We maken graag samen met u goede afspraken over bezoeken op verjaardagen en andere feestdagen. Afhankelijk van de situatie worden deze datums opgenomen in uw bezoekregeling door Jeugdbescherming.

Hoe bijvoorbeeld een verjaardag precies verloopt, kan verschillen per situatie, maar we proberen er altijd een leuke dag van te maken.

Ik wil de bezoekregeling aanpassen.

Als u samen met Jeugdbescherming afspraken heeft gemaakt over een bezoekregeling, dan moeten ook wij ons daar aan houden. Als gezinshuisouders mogen wij dan niet zomaar zelf wijzigingen aanbrengen in de bezoekregeling!
Als u iets wilt wijzigen in de bezoekregeling moet u dat opnemen met uw contactpersoon van het betreffende bureau van Jeugdbescherming. Natuurlijk willen wij u daarbij helpen als dat nodig is, maar u zal zelf contact moeten opnemen met Jeugdbescherming.

In alle andere gevallen maken wij samen met u vooraf afspraken over bezoeken en contactmomenten. Het is bijna altijd mogelijk om een keer een afspraak te verzetten, maar besef dat het voor uw kind niet prettig is als de gemaakte afspraken telkens worden verzet. Daarom willen we ook graag dat u het eerst even met ons bespreekt en het niet vooraf al zelf regelt met uw kind. We kunnen dan in alle rust samen een oplossing zoeken.
Als we merken dat dit voor uw kind onrust veroorzaakt, zullen we dit met u bespreken en daar afspraken over maken. Het welzijn van uw kind staat voorop!

Mijn kind vindt jullie veel te streng.

Dat horen we natuurlijk vaker! Sommige kinderen zijn niet gewend om in een omgeving te wonen met twee vaste opvoeders die duidelijk grenzen aangeven. Kinderen zien dat natuurlijk in eerste instantie vaak als “pesten”. Het is onze taak om uit te blijven leggen en te laten zien dat regels er niet zijn om elkaar dwars te zitten maar juist ter bescherming.

Het is volkomen normaal dat een kind de grenzen zoekt. Ze hebben ze nodig en wij geven ze graag aan. Uw kind zal daar ongetwijfeld wel eens bij u over klagen. Het is daarom erg belangrijk dat u onze huisregels kent en accepteert. Ook al zijn die misschien heel anders dan dat u het zou aanpakken. Als uw kind merkt dat u die afspraken maar niks vindt, denkt u dan dat uw kind zich zomaar aan onze regels zal gaan houden? U heeft veel meer invloed heeft dan u beseft! Uw houding en uw medewerking bepaalt voor een heel groot gedeelte hoe goed wij ons werk kunnen doen!

Als er sprake is van een bezoekregeling leeft uw kind in twee werelden. De regels bij u thuis zijn anders dan die bij ons. Dat is helemaal niet erg. Ook daar leert een kind mee omgaan mits we dat samen met u uitstralen naar uw kind.

Wat verwachten jullie van ouders?

Naast elkaar

We willen graag dat u ons niet ziet als concurrent-opvoeder. We moeten naast elkaar staan en er samen zijn voor uw kind. Daarin hebben we allebei een eigen rol. Ook al zorgt u op dit moment niet dagelijks voor uw kind, u heeft veel meer invloed dan u misschien wel beseft! U bent en blijft als ouders de allerbelangrijkste personen in het leven van uw kind.

Acceptatie

Wij beseffen maar half hoe moeilijk het voor u moet zijn dat u op dit moment niet voor uw eigen kind kan zorgen. Toch verwachten we van u dat u zo goed mogelijk probeert om de situatie te accepteren zoals die is. Uw kind voelt het heel erg goed aan of u het eens bent met de situatie. Als uw kind merkt dat u het goed vindt dat hij of zij bij ons woont, geeft dat heel veel rust. De kans op een succesvolle periode is veel groter en uw kind went veel sneller aan de nieuwe situatie!

Afspraken

Samenwerken betekent dat we duidelijke afspraken maken over allerlei dingen. Wij verwachten van u dat u zich kunt houden aan die gemaakte afspraken in het belang van het welzijn van uw kind.

Eenheid

We verwachten dat u onze huisregels accepteert. Ook al zijn die misschien heel anders dan dat u het zou aanpakken. Als uw kind merkt dat u die afspraken maar niks vindt, denkt u dan dat uw kind zich zomaar aan de huisregels zal gaan houden? Ook hier geldt dat u veel meer invloed heeft dan u beseft! Uw kind moet merken dat u samen met ons een eenheid vormt. Uw houding en uw medewerking bepaalt voor een heel groot gedeelte hoe goed wij ons werk kunnen doen!

Lees meer op de pagina Voor ouders hoe wij met u willen samenwerken!

Waarom kan mijn kind niet naar een "gewoon" pleeggezin?

Sommige kinderen hebben zoveel (gedrags)problemen dat het niet meer lukt in een pleeggezin. Dat komt niet omdat pleegouders minder goed hun werk doen, maar omdat zij naast hun pleegouderschap ook nog een “gewone” baan hebben overdag. In een gezinshuis is dat anders. Als gezinshuisouders zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en werken we samen met andere professionals om zo goed mogelijk voor uw kind te zorgen.

Welke kinderen kunnen bij jullie wonen?

Wij bieden 24uurs-zorg voor kinderen met hechtings- en gedragsstoornissen met een IQ vanaf 70 en een LVG of Jeugd-GGZ indicatie, voor wie het nog mogelijk is om in een gezinsstructuur met twee vaste, professionele opvoeders te wonen.
Ons gezinshuis heeft 4 (tot maximaal 5) beschikbare plaatsen voor kinderen/jeugdigen tussen de 4-18 jaar.

Zie ook Doelgroep en Zorgaanbod.

Is er nog een plaats vrij in jullie gezinshuis?

Op dit moment hebben wij geen vrije plaatsen. Zodra er een plaats vrij is, zullen we dat op onze website vermelden.

Is er een zorg-indicatie nodig?

Ja, om te zorgen voor de continuïteit van ons werk is er ten behoeve van de financiering van de plaatsing een zorgindicatie nodig.

Hoe kan ik een cliënt aanmelden?

De formele aanmelding loopt via het Driestroomloket. U kunt contact opnemen met hen opnemen via mail: driestroomloket@driestroom.nl of telefonisch: 0481 375 555 (ma-vrij 08:00-17:00).

Ik heb een klacht; waar kan ik die melden?

Als u een klacht heeft over ons of over de Driestroom, dan horen we dat graag zo snel mogelijk van u. We gaan dan samen op zoek naar de oorzaak en bespreken hoe we het e.e.a. kunnen oplossen.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Hoe is de kwaliteit gewaarborgd?

Elk Driestroomhuis valt onder het ISO 9001 kwaliteitssysteem van Driestroom. Driestroomhuizen worden jaarlijks getoetst middels een interne audit. Het kwaliteitscertificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen aangaande o.a. klantgerichtheid, bedrijfsvoering, continue verbetering van het zorgaanbod en wetgeving.

Hoe is de privacy gewaarborgd?

Ieder kind heeft recht op privacy. Daarom heeft ieder kind in ons huis een eigen slaapkamer waar hij/zij zich kan terugtrekken. Kinderen komen niet op elkaars slaapkamer, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de gezinshuisouders.
De privacy van het kind wordt gerespecteerd, tenzij de situatie om duidelijk aanwijsbare en zwaarwegende redenen anders vraagt.
De deuren van de slaapkamers worden niet afgesloten met een sleutel.

Dossiers worden buiten bereik van de kinderen bewaard en na vertrek maximaal nog een half jaar bewaard indien het e.a.a. dan nog niet is overgedragen naar een andere partij.
Gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit in het directe belang is van het betreffende kind.
De computers/laptops en de server van de gezinshuisouders zijn beveiligd met een wachtwoord.

Pin It on Pinterest