Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een gewoon huis in een gewone wijk, waar op een zo goed mogelijke manier wordt samengeleefd als een gewoon gezin. Het combineert het vanzelfsprekende van een gezin met professionele zorg op kleine, persoonlijke schaal.

In een gezinshuis wonen twee vaste opvoeders met (in ons geval) maximaal 4 kinderen. De kinderen ervaren het leven in een normale gezinssituatie met alles wat daarbij komt kijken.

GEEN GEWONE ZORGINSTELLING

Een gezinshuis is dus geen gewone zorginstelling! Wij bieden unieke kleinschalige zorg in een gezinsvervangende omgeving. Wij zijn als gezinshuisouders altijd beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen we werken aan een duurzame relatie. Als uitstekend opgeleide professionals nemen wij 24/7 de opvoeding, begeleiding, verzorging en behandeling van de cliënt voor onze rekening.

WAAROM EEN GEZINSHUIS?

De Jeugdwet schrijft voor dat kinderen die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen, in principe in een gezinsverband opgevangen moeten worden:

Artikel 2.3.6:
‘Het college draagt er zorg voor dat de jeugdige in het geval van een uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige.’

Als eerste moet dus onderzocht worden of het kind in het eigen (familie)netwerk kan worden geplaatst. Als dit niet mogelijk is, dan is plaatsing in een pleeggezin de eerstvolgende optie.

INTENSIEVE BEGELEIDING

Voor kinderen met complexe (gedrags)problematiek en gecompliceerde netwerken blijken deze opties soms niet toereikend.
Zij hebben intensievere zorg en begeleiding nodig. Om te voorkomen dat het kind in zo'n situatie moet worden opgenomen in een residentiële instelling (leefgroep), kan een opname in een gezinshuis uitkomst bieden. Ze krijgen zo alsnog een kans om op te groeien in een gezinssetting, waar professionals de opvoeding en begeleiding als dagtaak uitvoeren.

BETERE ONTWIKKELINGSKANSEN

Een andere situatie kan zijn dat een kind vanuit een residentiële instelling bij ons geplaatst wordt, als er een groot vermoeden is dat het kind nog voldoende hechtingsmogelijkheden heeft en zich in een gezinssetting beter zou kunnen ontwikkelen.
Deze situatie wordt niet in de Jeugdwet beschreven, maar is wel in de geest van deze wet: kinderen moeten zoveel mogelijk kansen krijgen om in een gezinssituatie op te groeien. Residentiële voorzieningen zijn het laatste redmiddel en in veel gevallen niet de meest ideale oplossing.

VERSCHIL MET EEN RESIDENTIËLE GROEP

Er zijn grote, fundamentele verschillen tussen een gezinshuis en een leefgroep/residentiële inrichting:
Leefgroepen liggen meestal bij elkaar op een terrein, zoveel mogelijk afgeschermd van de omliggende sociale omgeving. Er wonen per groep vaak 8 tot 12 kinderen met vergelijkbare gedragsproblematiek. De leiding wisselt regelmatig, er is minder consequent toezicht en er wordt gemakkelijker negatief gedrag van elkaar overgenomen.

FRANCHISE CONSTRUCTIE

De meeste zelfstandige gezinshuizen werken samen met een franchiseorganisatie zoals bijvoorbeeld de Driestroom of Gezinshuis.com. Een franchisesamenwerking is financieel transparant en geeft zekerheid over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de kwaliteit van de geleverde zorg en professionele begeleiding van de gezinshuisouders.
Wij hebben gekozen om samen te werken met de Driestroom. In deze samenwerkingsvorm zijn wij nog meer dan voorheen persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg die wij leveren; dat komt uiteraard ten goede aan de kwaliteit. We hebben binnen het kwaliteitskader van de Driestroom minder last van bureaucratie en veel ruimte om onze eigen keuzes te maken wat de handelingssnelheid bevordert.

Pin It on Pinterest